Permis de pescuit sportiv 2014 model si legislatia in vigoare

 • Permis de pescuit sportiv 2014 model si legislatia in vigoare
  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin nr. 15/2011 din 20/01/2011privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
  Versiune consolidata la data de 31/08/2012
  Atenţie!
  Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Indaco Systems nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte.
  Text actualizat la data de 31.08.2012. Actul include modificările din următoarele acte:
  - Ordinul nr. 297/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 05/01/2012.
  - Ordinul nr. 76/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 13/04/2012.
  - Ordinul nr. 191/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 31/08/2012.
   Având în vedere:
   - consultările cu forurile de reprezentare ale asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel naţional, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
   - Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 399 din 19 ianuarie 2011,în temeiul:
   - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 7 lit. A pct. b) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;
   - art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cât şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
   - art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură;
   - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
   Art. 1. - (1) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv se face de către administratorii resursei acvatice vii, în toate habitatele piscicole naturale, în condiţiile legii.
   (2) Administratorii resurselor acvatice vii pot conveni asupra emiterii unui singur model de permis de pescuit recreativ/sportiv cu valabilitate în toate habitatele piscicole naturale.
   (3) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, poate delega pe bază de protocol administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale din apele de munte către administratorul pădurilor proprietate publică a statului.
   Art. 2. - (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale se face în baza permiselor emise de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de către asociaţiile de pescari sportivi, după caz.
   (2) Asociaţiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai după obţinerea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv, pe baza listelor nominale depuse la ANPA şi a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3).
   Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 297/2011 începând cu 05.01.2012.
   Art. 3. - (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
   (2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat, nominal, netransmisibil,tip card plastifiat, valabil în toate habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării».
   Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 297/2011 începând cu 05.01.2012.
    (3) Până la emiterea noilor modele de permise, permisele de pescuit recreativ/sportiv eliberate în anul 2011 sunt valabile şi în anul 2012.
 • Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 3. din Ordin nr. 297/2011 începând cu 05.01.2012.
 • Art. 4. - Permisele de pescuit recreativ/sportiv se vizează anual, cu condiţia achitării anuale a taxei stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa nr. 1
 •  Art. 4. - a fost modificat prin punctul 4. din Ordin nr. 297/2011 începând cu 05.01.2012.
   Art. 5. - (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin ANPA, funcţionează Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum şi a forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri.
 •  (2) Modelul "Registrului unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi", persoane juridice nonprofit legal constituite, precum şi a forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri, este prevăzut în anexa nr. 2.
 •  (3) Înscrierea în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum şi a forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri, se face în baza următoarelor documente:
 •  - cerere de înscriere către ANPA;
 •  - statut;
 • - acte constitutive, cu modificările ulterioare;
 • - certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
 • - cod de înregistrare fiscală;
 • - avizul de luare în evidenţă eliberat de Ministerul Mediului şi Pădurilor;
 •  - regulamentul şi planul de management al ariei protejate, unde este cazul.
 •  - acordul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz.
   Linia a fost introdusă prin punctul 5. din Ordin nr. 297/2011 începând cu 05.01.2012.
   (4) Asociaţiile înscrise anterior apariţiei prezentului ordin au obligaţia de a completa şi de a aduce la zi  documentele prevăzute la alin. (3).
   Art. 6. - (1) Exercitarea pescuitului în zonele de pescuit pentru care s-au emis autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv se face în baza permisului recreativ/sportiv, cu respectarea regulamentului propriu al asociaţiei deţinătoare de autorizaţie şi a condiţiilor înscrise în autorizaţie.
   (2) Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, prevăzut în anexa nr. 3, stă la baza elaborării regulamentelor proprii ale asociaţiilor de pescari sportivi.
   Art. 7. - (1) ANPA emite şi eliberează autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv către asociaţiile de pescari sportivi înscrise în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, care îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul ordin pentru zonele de pescuit, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Dunăre şi Marea Neagră.
   Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 191/2012 începând cu 31.08.2012.
   (2) Asociaţiile de pescari sportivi solicită eliberarea unei autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv pentru zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale, prin cererea de solicitare însoţită de documentaţia prevăzută în anexa nr. 4.
   (3) ANPA eliberează autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv asociaţiei de pescari sportivi pe baza punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 5.
   (4) Pentru o zonă de pescuit recreativ/sportiv, ANPA nu poate elibera decât o singură autorizaţie.
   (5) Două sau mai multe asociaţii se pot asocia şi pot solicita eliberarea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv pentru una sau mai multe zone de pescuit; evaluarea se face pe baza cumulării criteriilor de evaluare.
   (6) Autorizaţia de pescuit este un document cu regim special, cu o valabilitate de 5 ani, vizat anual până la data de 1 februarie, emis şi eliberat după modelul prevăzut în anexa nr. 6.
   Art. 8. - (1) Asociaţia de pescari sportivi care obţine autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv are următoarele obligaţii:
   [] să elibereze permisele de pescuit recreativ/sportiv către pescari, în condiţiile legii, fără perceperea de taxe suplimentare;
   [] să iniţieze lunar acţiuni de control în colaborare cu instituţiile abilitate ale statului;
   [] să elaboreze şi să actualizeze baza de date cu membrii asociaţiei şi cu numărul de permise eliberate;
   [] să transmită trimestrial/periodic către filialele ANPA situaţia membrilor, a permiselor eliberate şi a documentelor justificative privind plăţile către bugetul de stat reprezentând taxa de eliberare a permiselor de pescuit;
   [] să adopte şi să implementeze măsuri de refacere a resurselor acvatice vii, cu aprobarea ANPA;
   [] să marcheze cu panouri zona/zonele de pescuit în termen de 90 de zile de la obţinerea autorizaţiei;
   [] să asigure igienizarea locurilor amenajate pentru pescuit;
   [] să afişeze în locuri vizibile la sediul asociaţiei şi pe teren regulamentul propriu de pescuit;
   [] să solicite sprijinul inspectorilor piscicoli şi al ofiţerilor, agenţilor şi subofiţerilor din cadrul poliţiei şi jandarmeriei în cazul semnalării actelor de braconaj;  [] să îşi armonizeze activitatea cu alte asociaţii de pescari sportivi din bazinul hidrografic şi să elaboreze împreună cu ANPA un plan comun de administrare unitară a resurselor acvatice vii din bazinul hidrografic respectiv, care să urmărească să abordeze unitar managementul apelor la nivel de bazin hidrografic, conform Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.
   (2) Asociaţiile de pescari sportivi pot percepe un tarif, săptămânal, lunar, anual, de acces în zona de pescuit autorizată pentru serviciile de organizare a pescuitului şi derularea obligaţiilor prevăzute la alin. (1).
   (3) Tarifele de acces se vor stabili pentru toată perioada de valabilitate a autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv de către asociaţiile de pescari sportivi, vor fi indexate anual cu rata de inflaţie şi vor fi aduse la cunoştinţa ANPA până la data de 1 februarie.
   (4) Pentru o informare corectă a pescarilor sportivi, ANPA va publica pe site-ul www.anpa.ro lista asociaţiilor pe zone şi tarifele practicate de acestea.
   Art. 9. - (1) În zonele de pescuit recreativ/sportiv pentru care nu au fost emise autorizaţii, precum şi în zonele care nu fac obiectul autorizării (Dunăre şi Marea Neagră) pescuitul poate fi practicat de orice posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
 • Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 191/2012 începând cu 31.08.2012.
   (2) În Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", practicarea pescuitului recreativ/sportiv se face pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu respectarea reglementărilor în vigoare.
   (3) În lacurile de acumulare în care se practică pescuitul comercial, pescuitul recreativ/sportiv se poate practica până la distanţa de 30 metri de la mal.
 •  Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 3. din Ordin nr. 191/2012 începând cu 31.08.2012.
   Art. 10. - Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis de către ANPA poate fi suspendat sau retras, prin decizie a preşedintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de control şi inspecţie şi a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în condiţiile art. 59 şi 60 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, ANPA poate suspenda sau retrage autorizaţia de pescuit recreativ/sportiv în cazul în care nu sunt respectate obligaţiile menţionate la art. 8 şi condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia.
   Art. 11. - (1) ANPA are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea documentelor prevăzute în prezentul ordin.
   (2) Asociaţiile de pescari sportivi solicită în scris de la filialele regionale ANPA, în vederea eliberării, permise de pescuit recreativ/sportiv, depunând documentele justificative, conform prevederilor legale în vigoare.
   (3) Preşedintele ANPA va emite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, decizia prin care aprobă procedura privind emiterea şi eliberarea permiselor şi autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv,comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum şi lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv.
   Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.20/2010 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr.75 din 2 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.
   Art. 13. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
  Valeriu Tabara
   Bucureşti, 20 ianuarie 2011.
   Nr. 15.
  ANEXA Nr. 1
  - Model -
 • Permis de pescuit recreativ/sportiv
 •  Modelul permisului este reprodus în facsimil.
  Permis de pescuit sportiv 2014 model si legislatia in vigoare
  Permis de pescuit sportiv 2014 model si legislatia in vigoare
  Permis de pescuit sportiv 2014 model si legislatia in vigoare
   * În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori înfuncţie de valoarea lor.
   ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin alineatul din Ordin nr. 76/2012 începând cu 13.04.2012.
   ANEXA Nr. 2
  REGISTRUL UNIC
  de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi
  Nr. crt.
  Numărul/ Data cererii de înscriere
  Numele asociaţiei
  Sediul administrativ
  Numărul certificatului de înregistrare în
  Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
  Numele şi semnătura
  reprezentantului
  ANEXA Nr. 3
  REGULAMENT
  de practicare a pescuitului recreativ/sportiv
  ANEXA Nr. 4
  DOCUMENTAŢIA DE CALIFICARE
  ce însoţeşte cererea de solicitare a unei autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv
   Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
   1. documente care să dovedească valoarea activelor aflate în proprietate, în original sau în copie legalizată;
   2. certificat de atestare fiscală, eliberat de direcţia generală a finanţelor publice, care atestă că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat, valabil la data
  evaluării, în original sau în copie legalizată;
   3. certificat privind achitarea taxelor şi impozitelor locale, care atestă lipsa datoriilor la bugetul local, în original sau în copie legalizată;
   4. bilanţul contabil din anul precedent, în copie, înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice, din care să rezulte starea materială şi financiară;
   5. dovada deţinerii de sediu administrativ organizatoric - copie de pe documentul legal;
   6. dotarea sediului administrativ organizatoric pentru funcţionare. Copii ale documentelor care să ateste existenţa dotării cu: telefon, fax, adresă e-mail, xerox, PC etc.;
   7. regulament propriu de practicare a pescuitului recreativ sportiv;
   8. istoric al activităţilor desfăşurate;
   9. notă de control încheiată de inspectorul zonal şi avizată de şeful filialei privind evidenţa membrilor asociaţiei şi a permiselor eliberate în anul anterior.
   Notă: Documentele menţionate sunt obligatorii, lipsa unuia sau mai multor documente atrăgând descalificarea solicitantului.
  ANEXA Nr. 5
   Criterii de evaluare:
   a) numărul de membri înregistraţi la zi, în corelaţie cu numărul de permise eliberate;
   b) numărul de permise eliberate în ultimul an;
   c) regulamentul propriu de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în care se va specifica şi tariful de acces în zona autorizată;
   d) documente justificative privind deţinerea dotărilor tehnice proprii;
   e) documente justificative privind deţinerea resurselor umane disponibile pentru controlul, bunurilor şi resursei acvatice, cu dotare şi aviz în condiţiile legii.
   Grila de evaluare
  Nr.
  crt.
  Criteriul de evaluare
  Punctajul
  maxim
   1. Numărul de membri înregistraţi la zi 20
   - până la 200 (0)
   - de la 201 la 500 (5)
   - de la 501 la 1.000 (10)
   - peste 1.000 (20)
   2. Numărul de permise eliberate în ultimul an, inclusiv pentru persoanele care nu sunt membri ai asociaţiei 20
   - până la 200 (0)
   - de la 201 la 500 (5)
   - de la 501 la 1.000 (10)
   - peste 1.001 (20)
   3. Tarif săptămânal de acces în zona de pescuit 10
   - peste 10 lei (0)
   - 6 lei-10 lei (5)
   - 0 lei-5 lei (10)
   4. Tarif lunar de acces în zona de pescuit 10
   - peste 15 lei (0)
   - 11 lei-15 lei (5)
   - 0 lei-10 lei (10)
   5. Tarif anual de acces în zona de pescuit 10
   - peste 40 lei (0)
   - 21 lei-40 lei (5)
   - 0 lei-20 lei (10)
   6. Dotări tehnice 15
   Mijloace auto/ambarcaţiuni control (8)
   Dotări specifice (de exemplu, locuri amenajate pentru pescuit, mijloace de acces pe apă, panouri de avertizare etc.)
  (7) Fără dotări (0)
   7. Personal de specialitate pentru controlul desfăşurării activităţii de pescuit 15
   - Fără personal (0)
   - 3 (5)
   - 7 (10)
   - Mai mult de 7 (15)
   TOTAL: 100
  ANEXA Nr. 6*)
   *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
  fata
  +-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------
  ----+
  | ROMANIA | +-----------------------------------------------------------------------------------------
  --+ |
  | STEMA | | ROMANIA ANPA. 00001
  | |
  | MINISTERUL AGRICULTURII SI | | STEMA
  | |
  | DEZVOLTARII RURALE | | MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
  | | | AGENTIA NATIONALA PENTRU | | AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA
  | |
  | PESCUIT SI ACVACULTURA | |
  | |
  | | |
  | |
  | ANPA. 00001 | | AUTORIZATIE
  | |
  | | | DE PESCUIT RECREATIV SPORTIV
  | |
  | AUTORIZATIE | |
  | |
  | DE PESCUIT RECREATIV | | Nr. ........ din ..................
  | |
  | SPORTIV | | Valabila de la .................... pana la ....................
  | |
  | | |
  | |
  |Nr. ........ din ..................| | Asociatia ............................................... (Asociatia de pescari
  sportivi) | |
  |Valabila de la ....................| | adresa
  .................................................................................. | |
  | pana la .................... | |
  ......................................................................................... | |
  | | | inregistrarea fiscala .......................................... poate organiza
  pescuitul | |
  |Asociatia .........................| | recreativ sportiv in zona/zonele:
  | |
  | | | 1.
  ...................................................................................... | |
  |zona/zonele de pescuit ............| | 2.
  ...................................................................................... | |
  |...................................| | 3.
  ...................................................................................... | |
  |...................................| |
  | |
  |...................................| |
  | |
  | | | PRESEDINTE
  | |
  | Reprezentant delegat, | | ..............................
  | |
  | ..................... | | | |
  | L.S. | +-----------------------------------------------------------------------------------------
  --+ |
  +-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------
  ----+
  verso
  +-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------
  ----+
  | | +-----------------------------------------------------------------------------------------
  --+ |
  | | | Prezenta autorizatie da dreptul asociatiei nominalizate:
  | |
  | | | - sa organizeze pescuitul recreativ sportiv pentru membrii sai si pentru membrii
  | |
  | | | organizatiilor cu care aceasta are relatii de reciprocitate;
  | |
  | | | - sa accepte accesul altor posesori de permise de pescuit recreativ sportiv cu achitarea
  | |
  | | | tarifelor stabilite de asociatie, mentionate in regulamentul propriu si comunicate la
  | |
  | | | ANPA;
  | |
  | | | - sa organizeze competitii de pescuit
  | | +------------------------------------------------------- 2014
Share:

No comments:

Post a Comment

ads

Popular Posts

Labels

Recent Posts

Calendar Pescuit Solunar

Get it on Google Play Calendar Pescuit Solunar

Calendar Solunar Android App

Get it on Google Play

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.