Saturday, May 10, 2014

PROCEDURĂ privind privatizarea societăților comerciale cu profil piscicol

PROCEDURĂ

privind privatizarea societăţilor comerciale cu profil piscicol şi a amenajărilor
piscicole concesionarea terenurilor din domeniul public al statului şi vânzarea
terenurilor din domeniul privat al statului pe care sunt amplasate amenajările
piscicole

TEMEI LEGAL:

• O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.317/2009;
• O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică sau privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modifiocările
şi completările ulterioare;
• O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică;
• Codul comercial;
• H.G. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate
publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor
Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr
88/1997 şi a Legii nr. 137/2002;
• H.G. nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri
proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei
Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr. 545//2010 privind organizarea şi funcţionarea A.N.P.A.;
• H.G. nr. 725/ 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea M.A.D.R.precum şi a unor
structuri aflate în subordinea acestuia;
• H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică;
• H.G. nr.354/2005, pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri
proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei
Domeniilor Statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 626/2001, modificată şi
completată prin H.G. nr.859/22.07.2009;
• Ordinul MADR nr. 168/23.07.2010 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate, a
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi al statului de funcţii al ANPA;
• Ordinul MADR nr. 181/12.08.2010 privind înfiinţarea Comisiei de privatizare a
societăţilor comerciale cu profil piscicol, a amenajărilor piscicole şi de concesionare a
 1terenurilor pe care sunt amplasate amenajărilor, precum şi a altor terenuri aferente
acestora din domeniul public al statului; Ordin nr. 804/2005 pentru aprobarea
Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricolă ce se atribuie
direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 354/2005,
completat şi modificat prin Ordinul M.A.D.R. nr. 644/23.10.2009;
• Decizia nr 292/18.082010, emisă de Preşedintele – Director General ANPA , privind
componenţa Comisiei de privatizare.

Pentru descarcarea documentului intreg intra aici :  DESCARCA

No comments:

Post a Comment